О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/н д/н д/н д/н д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н д/н д/н д/н д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н д/н д/н д/н д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н д/н д/н д/н д/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/н д/н д/н д/н д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/н д/н д/н X д/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 21.7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 7736.6 X X
Усього зобов'язань X 7758.3 X X
Опис На кiнець звiтного перiоду загальна сума зобов'язань складає 7758,3 тис.грн., якi товариство визнає поточними та оцiнює за сумою погашення. Складовими цих зобов'язань є: - податковi зобов'язання - 21,7 тис.грн.; - розрахунки з постачальниками за ТМЦ та послуги- 5453,0тис.грн. - аванси отриманi -2086,8 тис.грн. . - iншi ПДВ на передплату -196,8 тис. грн.

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.