О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 692 637.6 0 0 692 637.6
будівлі та споруди 582.8 517.6 0 0 582.8 517.6
машини та обладнання 79.1 89.1 0 0 79.1 89.1
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 30.1 30.9 0 0 30.1 30.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 692 637.6 0 0 692 637.6
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди -20 рокiв; Машини та обладнання -5 рокiв; Iншi (iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iнше) - 5 рокiв; МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв: 1083,2 тис.грн Ступiнь зносу основних засобiв: 41,1 % Ступiнь використання основних засобiв: 100,0% Сума нарахованого зносу: 445,6 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмеження на використання майна емiтента вiдсутні.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 832.7 779
Статутний капітал (тис.грн.) 0.8 0.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 0.8 0.8
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 831,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 831,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 778,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 778,2 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.