О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2012
Кворум зборів** 80
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження умов договору зі зберігачем ТОВ «РІФ-НР». 3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік. 4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2011 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції'. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Товариства Коваль М.І. оповістив перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) загальних зборах акціонерів Товариства. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: не було. Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання розглянуті та прийняті по нім рішення одностайно.

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.