О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зінченко Тетяна Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 989811, 09.11.2005, Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ НПП"ЗІМ" Бухгалтер касир.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією Головного бухгалтера. Назначається Генеральним директором. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачена у розмірі 32894 грн.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Микола Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СЮ,, 236636, 09.09.2011, Комунарське РВ Запорізьколго МУ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження** 1953
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Науково-виробниче підприємство "Форсаж плюс"Замісник директора.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки генерального директора з врахуванням обмежень,що визначені чинним законодавством визначені в Статуті та Положенні про виконавчий орган Приватного акціонерного Товариства. Компетенція Генерального директора: -здійснює опнративне керівництво діялбністю Товариства; - забезпечує виконання планів діяльності Товариства,що необхідні для вирішення його задач; - розпоряжаться майном Товариства для забеспечення його поточної діяльності в межах встановлених чинним законодавством та Статутом; - згідно до загальної структури Товариства затверджує щтатний розклад та посадові оклади працівникам Товариства; - здійснює прийняття та звільнення головного бухгалтера Товариства; - здійснює у відношенні до працівників Товариства права та обов'язки роботодавця, що передбачені КЗпП України та іншими нормативними документами; - підписує цивільно-правові угоди згода на укладання яких надана загальними зборами акціонерів; - встановлює ціни на тарифи послуги та продукцію Товариства; - забезпечує длтримання законності діяльності Товариства; своєчасно забезпечує сплату податків,зборіва, визначених чиггим законодавством,надаєстатистчну, бухгалтерську та іншу звітність; - готує проекти документів, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів; -визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, визначає порядок доступу до такої інформації та порядок її захисту; - повідомляє кредиторів Товариства про прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зменшення статутного капіталу; -повідомляє акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску; -складає звіт за наслідками викупу Товариством власних акцій у акціонерів та надає його на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства; - розподіляє посадові обов язки між працівниками Товариства, визначає їх повноваження; - встановлює дати складання переліку акціонерів що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів; -затверджує порядок денний загальних зборів акціонерів,крім випалдків їх скликання акціонерами; -визначає особу що головує на загальних зборах акціонерів та секрктаря зборів; - призначає реестраційну комісію;- затверджує форнму та текст бюлетеня для голосування; - приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів; - здійснює аналіз відповідності розміру чистих активів Товариства розміру Статутного капіталу Товариства перед кожним черговими зборами; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору; -інші питання згідно Статуту та Положень; Розмір Винагороди за 2012 рік складає 55853 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеною судимості за корислові та посадові злочини у посадовій особи немає. Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах;


6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Деркаченко Ольга Вікторовна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 512423, 04.06.2002, Шевченківське РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ Мотор Січ Машиністка іноземної мови
6.1.8. Опис Правовий статус, строк повноваження, організацію роботи Ревізора визначає Положення про Ревізора Товариства. Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Порядок здійснення повноважень Ревізором. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за підсумками діяльності Товариства за рік, а також у будь-який час з ініціативи Ревізора, або загальних зборів акціонерів. Ревізор зобов язаний: - дотримуватись встановленого в Товаристві режиму комерційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - негайно інформуівати директора про наявність у нього заінтересованості у вчиненні Товариством правочину або конфлікту інтересів; - вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені ним порушення у фінансово-господарській діяльності Товариства або загроза інтересам Товариствва вимагають аирішення питань, що відносяться до їх компетенції; - надавти директору не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів, висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; підтверджувати достовірність даних що містяться у звітах та інших фінансових документах або встановлювати факт їх недостовірності;- готувати висновок про несплатопроможність Товариства або його йомовірність такої неплатоспроможності внаслідок викупу Товариством власних акцій; -інші питання згідно Статуту та Положення. Повноваження Ревізора припиняються за рішення загальних зборів акціонерів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н
Усього

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.