О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 23611.3 16513.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (3935.2) (2752.3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 19676.1 13761.3
Інші операційні доходи 040 1.5 1.9
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 19677.6 13763.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (16769.5) (12246.3)
Інші операційні витрати 090 (2494.4) (1171)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (19263.9) (13417.3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 413.7 345.9
Податок на прибуток 140 (360) (302.7)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 53.7 43.2
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Примiтки: В статтi чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт та послуг) вiдображенi, (тис.грн.): - доход вiд реалiзацiї товарiв - 19676,1 тис.грн.; з Iншi операцiйнi доходи складають 1,5тис.грн. - вiдсотки банку - 1,5 тис.грн Собiвартiсть складає 16769,5 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати складають 2494,4 тис.грн., Витрати на податок на прибуток 360,0 тис.грн. Чистий прибуток за 2012 рiк складає53,7 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Коваль Микола Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Зінченко Тетяна Володимирівна

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.