О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗАПАЛ" за ЄДРПОУ 22116176
Територія   за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Оптова торгівля металами та металевими рудами за КВЕД 46.72
Середня кількість працівників 18    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса проспект Моторобудівників буд.36, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 692 637.6
первісна вартість 031 1080.8 1083.2
знос 032 (388.8) (445.6)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 692 637.6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 15.6 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 2400.8 4800
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 49.7 1372.6
первісна вартість 161 49.7 1372.6
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 48.2 0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 290.2 1188.8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 339 286.4
у тому числі в касі 231 0.5 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 211.9 347.8
Усього за розділом II 260 3355.4 7995.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 4.8 2.5
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 4052.2 8635.8


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 0.8 0.8
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0.2 0.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 778 831.7
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 779 832.7
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 44.8 44.8
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2050.4 5453
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 5.3 21.7
зі страхування 570 6 0
з оплати праці 580 11.5 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1155.2 2283.6
Усього за розділом IV 620 3228.4 7758.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 4052.2 8635.8
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: Станом на 31.12.2012 р. на балансi Товариства облiковуються основнi засоби: - 1083,2 тис.грн. У тому числi: - будiвлi та споруди - 974,0тис.грн. - машини та обладнання - 79,1 тис.грн - iнструменти, прилади - 7,8 тис.грн. - МНМА -22,3 тис.грн. Придбано основних засобiв на 2,4 тис.грн. (оргтехнiка, обладнання). Вибуття основних засобiв не було. Знос необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi з Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Фактично нарахований знос необоротних активiв складає - 445,6 тис.грн. в т.ч. - основних засобiв - 423,3тис.грн. - МНМА -22,3 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв не проводилась. Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi. Ступiнь зносу становить: основних засобiв 41,1 %. Балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2012року складає 4800,0 тис.грн. у тому числi: - товари 4800,0 тис.грн. Iнвентаризацiя проведена у вiдповiдностi з iнструкцiєю №69 вiд 11.08.1994р. "Iнструкцiя по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", своєчасно, оформлена iнвентаризацiйними вiдомостями. При проведеннi iнвентаризацiї порушень не встановлено. Станом на 31.12.12 р. Товариство має дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображену, як оборотний актив,яка складає: 1372,6 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками складає 0,1 тис.грн. - з бюджетом -0,1 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства складає - 1188,8 тис.грн. (Аванси вiданi) Грошовi кошти та їх еквiваленти: Це операцiї по розрахунковому, якi пiдтвердженi вiдповiдними документами та вiдображають реальний стан: - кошти каси - 00 тис.грн. - на розрахункових та поточних рахунках - 286,4 тис.грн. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2012 року становлять 347,8 тис. грн., та включають суми податку на додану вартiсть у складi отриманих авансiв.Витрати майбутнiх перiодiв -2,5 тис.грн., в т.ч.: - передплати перiодичних видань - 2,5 тис.грн Власний капiтал складає 832,7 тис.грн. Статутний капiтал складає 0,8 тис.грн. (750 грн.) Статутний капiтал подiлений на 100 простих акцiй номiнальної вартiстю 7,50 грн. Державної частки акцiй немає. Формування статутного капiталу здiйснено згiдно з вимогами Закону України. Отриманий чистий прибуток в поточному роцi становить 53,7 тис.грн. Резервний капiтал складає 0,2 тис.грн. Нерозподiлений прибуток складає 1333,2 тис.грн. Забезпечення виплат персоналу - резерв щорiчних вiдпусток - 44,8 тис.грн. Поточнi зобов'язання - розрахунки з постачальниками за ТМЦ та послуги- 5453,0 тис.грн. - податковi зобов'язання - 21,7 тис.грн.; - зi страхування - 0 тис.грн.; - з оплати працi - 0 тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання: 2283,6 тис.грн. - iншi ПДВ на передплату -196,8 тис. грн. - аванси отриманi -2086,8 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Коваль Микола Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Зінченко Тетяна Володимирівна

 

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.