О компании  Гибка труб Услуги Контакты
 
  Інформація про підприємство   Річний звіт за 2012 рік
     
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ПРОМЗАПАЛ» ( далі- Звіт) адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, власникам цінних паперів та керівництву Приватного акціонерного товариства «ПРОМЗАПАЛ» (далі -ПрАТ«ПРОМЗАПАЛ ») Звіт щодо фінансової звітності. Вступний параграф Ми провели аудит фінансоваої звітності ПрАТ«ПРОМЗАПАЛ » у відповідності до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також вимог чинного законодавства України, зокрема Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів(крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360 ( далі- положень Вимог до аудиторського висновку №1360) та положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами тапрофесійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528( далі – Положення № 1528). Основні відомості про емітента : Повне найменування Приватне акціонерне товариство « ПРОМЗАПАЛ» Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 22116176 Місцезнаходження Україна, 69068.м. Запоріжжя , Шевченківський р-н., Проспект Моторобудівників, буд.36. Номер та дата державної реєстрації А01№ 031995 від 03.08.1994 року Опис аудиторської перевірки. Незалежну аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi Закону України про "Аудиторську дiяльнiсть" вiд 14 вересня 2006 р. N 140-V (із змінами та доповненнями) та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 р. N 122/2 в якостi нацiональних, зокрема МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>,МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, МСА 710 <Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть>, iнших мiжнародних стандартiв аудиту та з урахуванням Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528, та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Затвердженого Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 N 1360, ареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р.за N 1358/20096 . Джерелом аудиторської перевірки за період з 01 січня 2012року по 31 грудня 2012 року були вибрані наступні документи: Статут Товариства Фінансова звітність Товариства у складі: Баланс на 31грудня 2012року, Звіт про фінансові результати за 2012рік, Головна книга, журнали–ордери,первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають господарські операції за період з 01.01.2012року по 31.12.2012 року, Статистична звітність та інша облікова інформація за 2012 рік, Податкова звітність за 2012 рік, Договори фінансово-господарської діяльності (вибірково). Встановлена межа суттєвостi: для визначення суттєвостi окремих об`єктiв облiку, що належать до активiв, зобов`язань i власного капiталу пiдприємства - 5% пiдсумку всiх активiв, усiх зобов`язань та власного капiталу вiдповiдно; для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат - 2% чистого прибутку пiдприємства. Перевiренi звiти додаються. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть - за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства - за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; - вибiр застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдно до п.3 ст.8 р.III Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" з 01.01.2000р. вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку i забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв несе власник (власники) чи уповноважений орган (посадова особа), здiйснюючий керiвництво підприємством на підставі Статуту . Вiдповiдальнiсть аудитора Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв пiдприємства на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до міжнародних стандартів аудиту.Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог , а також планування та виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненісті , що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують показники у фінансовій звітності Товариства. Також у перевірку входить оцінка використаних в Товаристві принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому. До інформації, що перевірялась, було застосовано такі процедури аудиту як: перевірка, опитування, обчислення, підрахунок, групування і аналітичні процедури. Під час аудиту зроблено дослідження доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, дано оцінку відповідності застосованих керівництвом Товариства принципів обліку чинним нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності. Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка дає обгрунтовану підставу для висловлення думки відносно фінансової звітності за 2012 рік. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України. Проведена незалежна аудиторська перевірка фінансової звітності з метою визначення достовірності фінансової звітності, повноти і відповідності облікових даних станом на 31 грудня 2012 року у складі:Баланс на 31 грудня 2012року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, та додаткову iнформацiю щодо розрахунку вартостi чистих активiв станом на 31.12.2012рік, а також дотримання вимог до статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам з метою виказування незалежної професійної думки відносно її достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним бухгалтерського обліку, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за 2012 рік. У якостi концептуальної основи для пiдготовки фiнансових звiтiв Товариства використовувались нацiональнi стандарти з бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> № 996-XIV вiд 16.07.99р., нацiональним стандартам та iншим нормативним документам з питань бухгалтерського облiку. Звiтнiсть складено своєчасно згiдно П(С)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, П(С)БО № 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва». Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами первинного облiку. Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiну України № 291 вiд 31.11.99р. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті - гривні. Наявність та незмінність облікової політики Товариства за 2012 рік . У відповідності зі ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІІ, обрана Товариством облікова політика, яка обумовлена в Наказах "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на підприємстві у 2012 році" від 04.01.2012 року №1. Бухгалтерський облік в Товаристві базується на принципах єдиної журнально-ордерної форми обліку з використанням комп’ютерних програм. Організація і методологія бухгалтерського обліку в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, затвердженим національними П(С)БО та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. Обрана Товариством облікова політика, протягом звітного періоду була незмінною. Перед складанням річної фінансової звітності для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку Товариством проведено інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за № 69 від 11.08.1994 р. та наказу Товариства «Про проведення річної інвентаризації» №45\1 від 31.10.2012 року. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансоввої звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Підстава для висловлиння умовно-позитивної думки. Обмеження обсягу перевiрки: Аудитор не спостерігав за інвентаризацією необоротних та оборотних активів Товариства, оскiльки дата проведення передувала складанню договiрних вiдносин щодо перевiрки та пiдтвердження звiтностi Товариства за 2012рiк. Висновки про достовірність та повноту фінансової звітності Аудитор базував на аналізі наданих Товариством документах по інвентаризації активів і зобов'язань, а також щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Умовно-позитивна думка На думку аудитора, за винятком впливу питання описаного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ «ПРОМЗАПАЛ» на 31.12.2012року, його фінансові результати, рух грошових коштів та іншу інформацію подану у фінансовій звітності за 2012 рік, у відповідності до чинного законодавства України,а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Щодо вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків №1528 Відповідно до вимог п.2 Розділу ІІ Положення щодо підготовки аудиторських висновків № 1528 додатково зазначаємо, що на нашу думку , за винятком впливу питання описаного в параграфі « Підстава для висловлення умовно позитивної думки» станом на 31.12.2012 року : Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку Товариства. Розкриття інформації за видами активів відповідно до П(С)БО. Активи Товариства Активи Товариства у бухгалтерському облiку, на нашу думку, класифiковано та оцiнено вiдповiдно до П(С)БО). Оцiнка активiв достовiрно визначена й очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням. Змiст i форма балансу Товариства вiдповiдає П(С)БО № 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва» Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату. В Балансi вiдображенi активи, зобов'язання та власний капiтал Товариства. Необоротнi активи Станом на 31.12.2012 р. на балансi Товариства облiковуються основнi засоби: Первiсна вартiсть 1083,2 тис. грн. Знос 4456 тис. грн. Залишкова вартiсть 637,6 тис. грн. Основнi засоби є власнiстю Товариства , орендованих основних засобiв в облiку не вiдображено. До основних засобів вiдносяться матерiальнi активи пiдприємства, що використовуються для ведення господарської дiяльностi, термiн корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких - понад 1 000 грн. Активи вартiстю менше 1 000 грн. i з термiном корисного використання бiльше одного року облiковуються як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) Знос нараховується прямолінейним способом. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів Товариство проводить наступним чином: 100 % амортизаційної вартості в першому місяці експлуатації предмету. Облік зносу (амортизації) відповідає вимогам чинного законодавства. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть оцiнки та вiдповiднiсть критерiям визнання основних засобiв на пiдприємствi за П(С)БО № 7 « Основнi засоби» . Фiнансовий звiт, що додається, подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiю про основнi засоби Товариства . Нематерiальних активiв на балансi Товариства на звiтну дату немає. Облік запасів. Iнформацiю щодо запасiв розкрито у рядках 100-130 форми № 1-м "Баланс" Балансова вартість запасів станом на 31.12.2012року складає 4800,0 тис.грн. У тому числі: - товари 4800,00 тис.грн. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається їх найменування. Первiсна вартiсть запасiв у бухгалтерському облiку формується з урахуванням п.10 - 13П(С)БО 9» Запаси».Товариством забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду.Дооцінка та уцінка залишків товарно-матеріальних цінностей у Товаристві протягом 2012 року не проводилась. На думку Аудитора, бухгалтерський облік запасів,оцінка на дату балансу та розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2012 рік здійснюється відповідно до вимогам П(С)БО 9 «Запаси» та в відповідності з П(С)БО № 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого підприємництва». Облік дебіторської заборгованості. Iнформацiю щодо дебiторської заборгованостi достовiрно розкрито у рядках 160-210 форми № 1-м "Баланс" Станом на 31.12.12 р. Товариство має дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги відображену, як оборотний актив,яка складає: 1372,6 тис.грн. Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками складає 0,1 тис.грн. - з бюджетом - 0,1 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства складає - 1188,8 тис.грн. (Аванси видані) Дебiторська заборгованiсть Товариства облiковується згiдно з П(С)БО № 10 «Дебiторська заборгованість». Аудитором пiдтверджується повнота розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi, та своєчаснiсть проведення iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi згiдно з дiючим законодавством. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Iнформацiю щодо грошових коштів достовiрно розкрито у рядках 230-240 форми №1-м "Баланс" На балансi Товариства на звiтну дату вiдображено грошовi кошти у нацiональнiй валютi у сумi 286,4 тис. грн., що достовiрно вiдображає данi бухгалтерського облiку та первинних документiв щодо залишкiв коштiв на поточних рахунках Товариства . Аудитор пiдтверджує, що Приватне акцiонерне товариство «Промзапал» повнiстю розкрило iнформацiю за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облік інших оборотних активів. Iнформацiю щодо інших оборотних активів достовiрно розкрито у рядках 250 форми №1-м "Баланс". Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2012 року становлять 347,8 тис. грн., та включають суми податку на додану вартість у складі отриманих авансів. Облік витрат майбутніх періодів. Iнформацiю щодо витрат майбутніх періодів достовiрно розкрито у рядках 270 форми №1-м "Баланс".Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 31.12.2012року складають 2,5 тис.грн. До складу витрат майбутніх періодів Товариство відносить авансові платежі з суми передплати на періодичні видання. На думку аудитора, облік та розкриття інформації витрат майбутніх періодів обліковується згідно вимог П(С)БО на рахунку 391 «Витрати майбутніх періодів», списання їх на витрати проводиться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до П(С)БО. Облiк зобов'язань. Iнформацiю щодо розміру зобов`язань, забезпечення наступних витрат і платежів достовiрно розкрито у рядках 500-610 форми № 1-м "Баланс" . Станом на 31 грудня 2012 року на балансi пiдприємства облiковується поточна кредиторська заборгованість за товари, послуги: 5453,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - З бюджетом 21,7 тис. грн. - Iншi поточнi зобов'язання складають 2283,6 тис.грн. Всi суми кредиторської заборгованостi пiдтверджуються розрахунковими документами. Довгострокових зобов'язань на дату балансу немає. Облiк зобов'язань проводиться згiдно з П(С)БО № 11 «Зобов'язання» Протягом 2012року Товариство здійснювало операції з придбання товарів, робіт (послуг) виключно у вітчизняних постачальників. Кредиторської заборгованості з простроченим строком позовної давності станом на 31.12.2012року Товариство не має. Аудитор пiдтверджує розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Статутний i власний капiтал. Iнформацiю щодо власного капіталу, його структури та призначення достовiрно розкрито у рядках 300-380 форми № 1-м «Баланс» Власний капiтал Товариства станом на 31.12.12 р., облiкований в сумi 832,7 тис. грн., складається з наступного: - Статутний капiтал 0,8 тис. грн. - Резервний капітал 0,2 тис.грн - Нерозподiлений прибуто 831,7 тис. грн. Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2012 року. Становить 750 гривень, що відповідає розміру, вказаному в установчих документах, сплачений повністю. Статутний капітал подiлений на 100 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7,50 грн. Частка простих акцiй у статутному капiталi складає 100%. Акцiї були сплаченi в термiн i способом передбаченим установчими документами. Випуск акцiй був здiйснений з додержанням правил та вимог Закону України "Про цiннi папери та фондову бiржу". Формування статутного капiталу було виконано з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства . За наслідками фінансово - господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2012року має прибуток у сумі 831,7 тис. грн. У порівнянні з залишком на початок року сума прибутку збільшилась на 53,7 тис.грн. Аудитор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Iнформацiю щодо доходів, витрат та фінансових результатів достовiрно розкрито у формі №2-м "Звіт про фінансові результати". Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО15 «Дохід». Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій". Протягом 2012року Товариством було отримано чистий доход у сумі 19677,6 тис.грн., у тому числі від: - реалізація товарів та послуг 19676,1 тис.грн. - інші операційні доходи 1,5 тис.грн. Визначення доходiв в повної мiрi вiдповiдає вимогам П(С)БО15 «Дохід». Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО16 "Витрати". Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій". Загальна сума витрат за 2012рік склала 19263,9 тис.грн., тому числі: - собівартість реалізованої продукції(послуг) 16769,5 тис.грн. - інші операційні витрати 2494,4 тис.грн. Витрати на податок на прибуток 360,0 тис.грн На думку Аудитора, визначення чистого прибутку в бухгалтерському обліку та оподатковуваного прибутку проводиться згідно з чинним законодавством. Таким чином, за наслідками 2012 року Товариство отримало прибуток 53,7тис.грн. Аудитор пiдтверджує реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) згiдно з П(С)БО № 15 «Дохід», правильнiсть визначення балансового прибутку за 2012 рiк. Зіставлення даних окремих форм фінансової звітності проведено відповідно щодо Методичних рекомендацій з перевірки порівняння показників фінансової звітності Товариства. (Наказ Міністерства фінансів України від 22 .12. 2008р. N 1524 з внесеними змінами Наказом Міністерства фінансів України від 29 .12. 2009 р. N 1572,та змінами Наказом Міністерства фінансів України від 12 .01 2011 року №10.) Особлива інформація про емітента. Під час аудиторської перевірки для підготовки аудиторського висновку Товариству було надіслано лист-запит про події , які відбулись протягом 2012року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан, як емітента, та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (особливу інформацію). На запит Аудитора Управлінський персонал Товариства повідомив, що протягом 2012 року у Товаристві не відбулися наступні події, які визначені ч.1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.06, та є особливою інформацією про емітента, зокрема ,не приймалися рішення щодо: - викупу власних акцій; - отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; - утворення, припинення його філій, представництв; - зменшення статутного капіталу; - порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; - рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента. - лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; Станом на звiтну дату Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Щодо положень Вимог до аудиторського висновку №1360 Iншою відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо iншої iнформацiї, розкриття якої вимагається рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Перевiрка iншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю виконувались запити персоналу компанiї та аналiтичнi процедури. Відповідно до пп.2.7 Вимог до аудиторського висновку №1360 щодо іншої допоміжної інформації зазначаємо,що на нашу думку, за винятком впливу питання описаного у параграфі « Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Станом на 31.12.2012 року: Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України. Чисті активи Товариства станом на 31.12.2012 року складають 832,7 тис.грн., тобто є на 831,9 тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV. Визначення вартості чистих активів проведені на підставі "Методичних рекомендаційщодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485. На думку аудитора вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавчих актів України. Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту, iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Виконання значних правочинiв Товариством у 2012 році. Управлінський персонал повідомив нас, що у звітному періоді компанією не здійснювались значні (10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності) правочини та не приймались рішення про здійснення таких правочинів. Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 № 1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за №80/17375. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства (назва) здійснюється відповідно до Розділу 31 Статуту. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи управління та контролю: ? загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства ? генеральний директор ? ревізор – контролюючий орган Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та внутрішними Положеннями «Про Загальні збори акціонерів Приватного товариства « ПРОМЗАПАЛ», « Про виконавчий орган Приватного товариства « ПРОМЗАПАЛ», «Про Ревізора Приватного товариства « ПРОМЗАПАЛ». Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізором. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) Інформація про стан корпоративного управління , наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за №80/17375. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi. Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. Аудиторський висновок виконано у трьох оригiнальних примiрниках, один з яких залишено в архiвi аудиторської фiрми. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВЕДА». Код ЄДРПОУ 37408416 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудитрські послуги, вида ого Аудиторською палатою України Свідоцтво № 4414 видане за рішенням Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року за №224/3. Місце знаходження аудиторської фірми Україна, 69005 м.Запоріжжя вул.Правди буд.53,оф.463. Дата і номер договору на проведення аудиту: 27 грудня 2012 року , договір № А-10\2012 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Аудит проведений у період з 15 лютого 2013 року по 29 березня 2013 року. Додатки до аудиторського висновку: 1. «Баланс» за формою № 1-м, станом на 31 грудня 2012 року.; 2. «Звіт про фінансові результати» за формою № 2-м за 2012 рік; Підпис аудитора Аудитор Остапенко Т.І (сертифікат аудитора серія А № 004589, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України №100 від 30 березня 2001 року ) Генеральний директор Олешкевич О.В. ТОВ «АФ «ВЕДА» Аудитор (сертифікат аудитора серія А № 004495 , виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26 січня 2001 року ) Дата аудиторського звіту Аудиторський висновок видано Товариству 29 березня 2013 р.

 

   
 
Тел:   (0612) 65- 56-44                         
Тел/факс: (0612) 769-10-24      
   
  О компании  Гибка труб Услуги Контакты
Copyright © ЗАО «ПРОМЗАПАЛ».
Все права защищены.